Kirkerne

Veggerby kirke

Belligenhed
Uanset hvilken vej man nærmer sig Kirketerp, trækkes øjnene til kirken, som ligger på sin "torp", højt og smukt midt i sognet. Den har ligget der i ca.800 år. Sagkyndige anslår bygningsåret til 1200.

Kirkebygningen
Da kirken i sin tid stod færdig, har det været en sand åbenbaring. Et "skib", 17m langt, der forsatte over i det 6,4 m lange kor, som afsluttedes af en apsis. 12 murskift med store granitkvadre, hvilende på kæmpestore rå marksten. I korets sydmur er der en dør (præstedør), og i en af kvadrene ved døren er der udvendigt hugget et såkaldt skakbræt. Ingen har kunnet give en entydig forklaring på disse skakbrætter, der findes på mange af vores midelalderkirker. De oprindelige vinduer har været små og højtsiddende og findes stadig i kirkens nordmur. Senere er sydmurens vinduer mere end fordoblet i størrelse for at skaffe lys ind i kirken. To døre har været placeret i henholdsvis nord og sydmuren i skibets vestende. De er nu tilmurede og indgangen til kirken er i tårnet, der blev opført ca.1400. Kirken har været indrettet med pulpitur i kirkens vestende. Det er nu revet ned. Der er ikke tilbygget våbenhus til kirken, og der har aldrig været hvælvinger i kirkens skib og kor, men kun det oprindelige bjælkeloft.

Øster Hornum Kirke

Beliggenhed
Øster Hornum kirke ligger smukt pla­ceret over den gamle lands­by, som formo­des at høre til blandt de æld­ste i landet, d.v.s. fra perio­den 400-800 år e. Kr. Kirkens anseelige stør­relse må henføres til, at Øster Hornum med Tingstedet var Herredsby. Efter gammel overlevering kan kirkens opførelse dateres til året 1172.

Kirkebygningen
Kirken er oprindelig opført uden tårn. Skib, kor og apsis er af bygmesteren afsat til en længde på nøjagtig 100 fod, dog således at skibets sydvæg er en fod længere end nordvæggen, hvorved østgavlen har fået en skævhed i forhold til midtaksen. Bygmesteren har bevidst indbygget denne spænding i bygningen, formodentlig for at udtrykke den teologiske tanke, at ligesom himmel og jord kan det hellige og menigheden mødes, men aldrig blive til ét. En anden knap så synlig spænding findes i korbuen, hvor vangerne har en sådan hældning, at buen ovenover bliver let og spændstig at skue. Kirkens hvælvinger er senere tilbygget i 1400 tallet, således at kir­kerummet oprindeligt har været forsynet med almindeligt, noget lavere bjælkeloft. Der har i skibet kun været fire små vinduer af samme størrelse som de nuværende oprindelige nordvinduer, hvorfor blikket fra det dun­kle kirkerum er ledet op mod lysindfaldet fra det større vindue i apsis mod øst ned over alteret. Det ses stadig, at der foruden den nuværende norddør også har været en dør i sydmuren, beregnet for henholdsvis kvinder og mænd. Der har kun været en muret bænk langs vægge­ne, hvorfor selve skibet har fremstået som et nøgent rum, hvor døbefonten har været særde­les fremtrædende, placeret lidt fremme midt imellem de to indgangsdøre, formodentlig hæ­vet to trin og bemalet i stærke farver.