Øster Hornum Kirke - Inventar

HimmeldronningenFra 1200 tallet stammer to egetræsfigurer, Maria som den kronede himmeldronning med det ligeledes kronede Jesusbarn, der velsignende hæver den højre arm. Samt en helgenfigur, der indtil for nyligt blev formodet at være diakonen Lauren­tius, der i året 258 som kirkens skatmester blev pint ihjel på en rist over glødende kul, fordi han havde uddelt kirkens skat til de fattige - og forsvare­de sig med, at netop disse fattige var kirkens sande skat! Helt nye teorier går på, at det måske i stedet drejer sig om Viborgs Sankt Kjeld.

Krucifix
Fra 1300-tallet stammer korbuekrucifix, som oprindelig har været anbragt læn­gere nede stående på en bjælke i korbuen.

Tårnet
Det er uvist om tårnet fra den store ombygning i 1400-tallet har været 10 alen højere, som en gammel tradition hævder, hvorimod det er ret sikkert, at tårnet oprindeligt har været opført helt i kvadersten. De nedtagne kvadrer, hvor der nu er mursten, skulle så være an­vendt til broerne over St.Restrups vold­grav.

Kirkens ejere
Efter reformationen i 1536 ejedes kir­ken af kongen, som i 1649 afhændede den til ejeren af Torstedlund, hvorefter den bl. mange andre har tilhørt St. Re­strup, overkrigsassessor Gyldendal, Kø­benhavn og agent Wibroe, Nibe, indtil den i 1910 overgik til selveje.

Altertavle og prædikestol
Altertavlen er antageligt fra sidste halvdel af 1500-tallet, medens den prægtige prædikestol, fremstillet på et Aalborgværksted, er dateret 1604. På samme tid er døbefonten flyttet frem i koret og i 1938 til den nuværende plads, idet prædikestolen da blev flyttet over på den anden side korbuen. Efter opsætningen af prædikestolen i 1604 påbegyndtes der opstilling af bænke i kirken af ubehandlede fyrreplanker; disse blev kasseret i 1881.

Fra visitatsbogen
Kuriosum fra bispernes visitatsbog 1865: Kirkesangen var livlig, men ikke smuk. - 1869: Kirkesangen er, hvad melodi og udførelse angår, 50 år tilbage i tiden-- men menigheden er godt med.